Celâleddin Ergun Çelebi

Celâleddin Ergun Çelebi (ö. 775/1373) Mevlevîliğin yayılmasını sağlayan ilk Mevlevi şeyhlerindendir. Kütahya'da doğdu. Ölümünden yakla­şık üç buçuk asır sonra kaleme alınan ve hayatı hakkında tek kaynak olan Kütahya Mevlevîhânesi şeyhlerinden Sâkıb Dede'nin (ö. 1148/ 1735) Sefîne-i Mevleviyye'sindeki bilgilere göre Burhâneddin İlyas Paşa'nın oğlu, Germiyanoğlu Sü­leyman Paşa'nın torunudur. Süleyman Paşa Sultan Veled'in kızıyla evlendiğinden Celâleddin Ergun'a da Çelebi unvanı verilmiştir. Ulu Ârif Çelebi (ö. 719/ 1320), Emîr Âlim Çelebi (ö. 739/1338) ve Emîr Vâcid Çelebi'den (ö. 742/ 1342) fe­yz aldı. Bir ara Bursa'ya giderek Geyikli Baha'­nın sohbetlerine katıldı. Sâkıb Dede, Ahî Evran'ın Celâleddin Ergun'un müridi ol­duğunu, Ahî Mustafa ve Ahî Erbasan ad­lı iki fütüvvet şeyhinin de kendisine in­tisap ettiğini söyler. Konya'da Şems makamında yedi terkli Şemsî tac giyerek hilâfet alan Ergun Çe­lebi, bir süre sonra Kütahya'da İmâdüddin Hezâr tarafından yaptırılan mevlevîhânenin ilk postnişini oldu. Uzun müd­det şeyhlik yaptıktan sonra burada öl­dü ve dergâhın hazîresine defnedildi. Vefatından önce makamını oğlu Burhâneddin İlyas Çelebi'ye bıraktı. Onun ye­rine de İlyas Paşa'nın torunu Zeyneddin Çelebi şeyh oldu. Eserleri. 1. Gencnâme. 2. İşâretü'l-beşâre. Mevlevi âyininin özelliklerinin anlatıldığı eser on sekiz "nükte'ye ayrılmıştır. 3. Celâleddin Ergun'un Arapça ve Farsça bazı tasavvufî-ahlâkî sözlerini aktararak tercüme ve şerh eden Sâkıb Dede (Sefine, s. 68-75), onun ayrıca Çihl Kelime-i Tayyibe adlı mensur bir eseri olduğunu söyler.

Son Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2014, Pazartesi